Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín 2019 Tisk
Napsal uživatel Vlastimil Nevařil   
Sobota, 09 Listopad 2019 00:00

V sobotu 9. listopadu 2019 proběhlo v sále Domu kultury ve Vizovicích jednání "Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín". Letošního zasedání se zúčastnilo 109 představitelů ze 116 pozvaných sborů, dále členové výkonného výboru, starostové okrsků, zasloužilí hasiči a funkcionáři a členové Okresní kontrolní a revizní rady. Jednání řídil náměstek starosty OSH Zlín Michal Staněk. Mezi hosty jsme přivítali PaedDr. Alenu Gajdůškovou, poslankyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Bc. Silvii Dolanskou, starostku Města Vizovice a Jana Štalmacha, vedoucího Aktivu zasloužilých hasičů a funkcionářů okresu Zlín.

 

Účastníky shromáždění přivítala starostka Města Vizovice, Bc. Silvie Dolanská. Ocenila práci dobrovolných hasičů, vyslovila poděkování za aktivity a spolupráci s vizovickými hasiči. Pozvala všechny přítomné k návštěvě města nejen po dobu tohoto jednání.

Starosta OSH Ing. Josef Bernátík zhodnotil činnost OSH Zlín za období od předchozího shromáždění představitelů sborů. V úvodu svého vystoupení uvedl: „Z celospolečenského i spolkového pohledu je rok 2019 i pro nás, členy SH ČMS, velmi významný. Končí historicky významný rok 155-ti let českého dobrovolného hasičstva a blíží se období konání hodnotících a volebních výročních valných hromad sborů a okrsků."

Starosta dále vzpomněl významné hasičské osobnosti, které výrazně ovlivnily dobrovolné hasičské hnutí v Čechách a na Slovensku:

1) Počátkem letošního července uplynulo 95 let od data narození JUDr. Miroslava Řepiského – bývalého předsedy federálního výboru Svazu požární ochrany, nejvýraznější osobnosti československého hasičského hnutí druhé poloviny 20. století. Mimo jiné se zasloužil o záchranu chátrajícího zámku v Přibyslavi a o jeho přestavbu v české Centrum hasičského hnutí.

2) V I. pololetí přišly smutné zprávy ze Slovenska. Na velikonoční Velký pátek zemřel ve věku nedožitých 79 let pan Vendelín Fogaraš, který byl prezidentem Dobrovolné požární ochrany SR v letech 1997 až 2002, tedy jedno volební období. O dva měsíce později přišla další smutná zpráva od našich slovenských přátel. Dne 7. června ve věku 77 let zemřel pan JUDr. Jozef Minárik, který stál v čele Dobrovolné požární ochrany SR v letech 2002 až 2012, tedy 10 roků. Oba bývalí prezidenti se významně zapsali do pomyslné knihy bratrství a spolupráce s českými dobrovolnými hasiči.

3) Dne 18. srpna uplynul rok od okamžiku, kdy naše hasičské řady náhle opustil dlouholetý starosta Sdružení Čech, Moravy a Slezska ing. Karel Richter.

Při této příležitosti mi dovolte, abych připomněl, že v měsíci květnu byl Ing. Karel Richter oceněn In Memoriam Zlatým záchranářským křížem za výjimečný přínos pro dobrovolné záchranářství.

4) Před necelým týdnem, v neděli 3. listopadu, zemřel po dlouhé těžké nemoci PhDr. Josef Juráň, dlouholetý člen a předseda Ústřední kontrolní a revizní rady SH ČMS, funkcionář Sboru dobrovolných hasičů Ratiboř, OSH Vsetín a KSH Zlínského kraje.

Dále starosta hovořil o činnosti OSH. Věnoval se práci výkonného výboru, okresních odborných rad a Aktivu zasloužilých hasičů. Členská základna v okrese Zlín přesáhla sedm tisíc členů, počet registrovaných mladých hasičů je nejvyšší v celé ČR s počtem 2142 MH. Od začátku roku 2019 se počet členů zvýšil o 371 na aktuálních 7494 dobrovolných hasičů v okrese Zlín. Velmi potěšitelné je zastoupení mládeže do 18 let, jejichž podíl činí 29% a hasiči do 26 let tvoří dokonce 42% z celkového počtu. Starosta se krátce zmínil o termínu nahlášení změn členské základny ve sborech v návaznosti na placení členských příspěvků v roce 2020. Zdůraznil potřebu zaslání informací prostřednictvím elektronického formuláře „Hlášení termínů a akcí na rok 2020". V závěru poděkoval za podporu a pomoc při plnění úkolů a zdůraznil, že bez vstřícnosti Zlínského kraje, měst, obcí, KSH, SH ČMS a ostatních spolupracujících subjektů si nedovede představit fungování OSH, okrsků či SDH. Bez spolupráce a vzájemné pomoci bychom velmi těžce naplňovali poslání a hlavní zaměření činnosti SH ČMS.

Člen Okresní kontrolní a revizní rady Josef Majzlík přednesl hodnotící zprávu o činnosti rady s důrazem na hospodaření a provádění kontrolní činnosti v okrese. Konstatoval přetrvávající nešvar příjemců dotace na akce, kde dochází k opožděnému předkládání podkladů k vyúčtování. Poděkoval za správnost a úplnost veškeré dokumentace činnosti OSH Zlín a účelnost využití dotačních prostředků.

Hospodář OSH Vlastimil Nevařil předložil stav plnění příjmových a výdajových položek rozpočtu za 1-9/2019, které ukazují na vyrovnaný závěrečný účet hospodaření, případně mírný deficit z důvodu vyšších dotačních částek a tím i vyšších vlastních nákladů. Následně okomentoval návrh rozpočtu OSH Zlín na rok 2020, který je postaven jako vyrovnaný.

Byl projednán a schválen „Program jednání Výkonného výboru OSH Zlín na rok 2020 do doby jednání Shromáždění delegátů sborů" a „Plán činnosti – akcí na rok 2020". Potřebná pozornost byla věnována dokumentu k zajištění výročních valných hromad sborů a okrsků za rok 2019.

V diskusi vystoupili:

Poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR PaedDr. Alena Gajdůšková tlumočila poděkování za práci dobrovolných hasičů od ministra vnitra Jana Hamáčka. Hovořila o nutné profesionalizaci některých činností ve státě a postavení dobrovolných hasičů vedle nich. Poděkovala a poblahopřála k výborným výsledkům práce s mladými hasiči v okrese Zlín a uvedla, že se ve vládě diskutují podmínky další podpory práce s mládeží. V závěru svého vystoupení nabídla pozvání na prohlídku Parlamentu ČR s neformální besedou s ministrem vnitra.

Člen VV OSH a starosta SDH Kvítkovice Martin Holčík hovořil o přínosu nového seriálu soutěží pro mladé hasiče – Krajské uzlovací ligy. Ocenil práci s historickou technikou ve sborech a informoval přítomné o pořádání celostátního setkání a soutěže parních stříkaček dne 16. 6. 2019 v Otrokovicích, ze které byl proveden i zápis české knihy rekordů.

Michal Kubela z SDH Luhačovice vystoupil s dotazem, jak reagovat na nabídky k odkupu akcií HVP, a.s.,

Náměstek starosty OSH Vlastimil Nevařil reagoval na dotaz a doporučil akcie HVP, a.s. neprodávat

Starosta OSH vystoupil se dvěma návrhy:

  • vyslovení souhlasu s mandátem pro členy Výkonného výboru KSH Zlínského kraje z řad OSH Zlín (Nevařil, Jakuba, Bernátík) k volbě předsedy Kontrolní a revizní rady KSH ZK po úmrtí dosavadního předsedy PhDr. Josefa Juráně
  • v souladu se Stanovami SH ČMS, čl. 64, odst. 3a) navrhuje svolání Shromáždění delegátů sborů okresu Zlín v termínu 14. 3. 2020

Náměstek starosty OSH Michal Staněk upozornil na blížící se termín podání žádostí o dotace MŮJ KLUB a to do 18.11.2019.

Předseda návrhové komise předložil návrh usnesení z jednání Shromáždění představitelů sborů, který byl schválen.

Závěrem starosta OSH poděkoval přítomným za aktivní účast na jednání. V souvislosti s končícím volebním obdobím poděkoval představitelům sborů za velmi dobrou práci a popřál správné rozhodování při výběru kandidátů pro volby na blížících se VVH. Požádal představitele sborů o předání poděkování také těm členům, kteří se na dobrých výsledcích v roce 2019 podíleli.

Ve Zlíně dne 9. 11. 2019
Josef Bernátík, starosta OSH Zlín


FOTOGALERIE